Celebrating Elul at Camp Ramah!

8.9.Kochavim.Shofar-680x510-SMAys4.jpg