Shana Tova!

2015-16.RoshHashanahCard.sm_-680x478-h7h3dl.jpg

Edat ha-Amitzim and all of your Ramah friends wish everyone in our community a Shana Tova u’Metukah!

2015-16.RoshHashanahCard.sm