Chag Pesach Kasher v’Sameach!

Adat ha-Magshimim ’23 wishes you all a Chag Pesach Kasher v’Sameach! Enjoy Passover!