Video D’var Torah on Parsha Ki Tisa by Ezra Balser

Enjoy this week’s video D’var Torah on Parsha Ki Tisa by Ezra Balser, Director of Staff Life.